Računovodstvene usluge

Računovodstvo je sistematično i sveobuhvatno evidentiranje finansijskih i poslovnih promjena jedne kompanije i njenog poslovanja. Jako je bitno da se to evidentiranje vrši na ispravan način.

Pored toga što je kompanija obavezna da predaje Finansijske izvještaje državi i garantuje za ispravnost istih, Finansijski i slični izvještaji služe za procjenu kompanije. Izvještaji koji proizilaze iz rečunodstvenog procesa služe kao alat za menadžere i dioničare kompanija i signaliziraju im kakvo je stanje u kompaniji. Stoga im treba posvetiti posebnu pažnju.

U osnovne okvire našeg poslovanja, naravno u zavisnosti od potreba klijenata, ulaze sljedeće aktivnosti:
• materijalno, robno, i finansijsko knjigovodstvo,
• izrada robno-materijalnih dokumenta,
• obrada, kontiranje i knjiženje poslovnih promjena na osnovu uredno dostavljene dokumentacije – knjigovodstvenih isprava,
• glavna knjiga za firmu – stanje prihoda, rashoda i zarade u nekom razdoblju, uz analitičku razradu troškova,
• vođenje knjige ulaznih faktura (KUF) – podaci o svim računima Vaših dobavljača po broju, datumu, odnosno nazivu dobavljača,
• vođenje knjige izlaznih faktura (KIF) – podaci o svim izlaznim računima po broju, datumu, odnosno nazivu kupca,
• mjesečno sastavljanje i predaja PDV prijave,
• knjiga prihoda i rashoda, knjiga prometa , evidencije potraživanja te knjiga popisa dugotrajne imovine za obrte.

Usluge plata/ugovora:
• obračun plaće po dostavljenim ulaznim podacima u za to definisanom roku,
• izrada specifikacija plate i predaja nadležnom poreznom uredu,
• izrada naloga za uplate obaveza Državi,
• izrada platnih listi za radnike,
• izrada mjesečnih MIP 1023 obrazaca i njihova predaja nadležnom poreznom uredu,
• izrada godišnjeg obračunskog lista plaća GIP 1022 i OLP – obavještenja o isplaćenim plaćama i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak,
• predaja GIP obrazaca nadležnom poreznom uredu,
• obračun ugovora (o djelu, autorskih) po dostavljenim ulaznim podacima,
• izrada godišnjih izvještaja o isplaćenim ugovorima

Finansijske usluge – aktivnosti za kraj godine
• obračun amortizacije stalnih sredstava,
• evidencija sitnog alata i inventara,
• priprema Finansijskih izvještaja (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Porezni bilans…) na Zakonom propisanim obrascima i u rokovima utvrđenim zakonskim aktima (izvještaji moraju biti ovjereni i potpisani od strane certificiranog računovođe, koji se drži odgovornim za ispravnost i istinitost Izvještaja)

uz potpunu tajnost podataka i uvida u knjigovodstvene isprave izuzev za ovlaštena lica organa nadležnih za poslove kontrole i inspekcije, a i tada u prisustvu predstavnika korisnika usluga.

Jedan od većih razloga povjeravanja ovih aktivnosti eksternom računovodstvu jesu posebne procedure koje je potrebno pratiti prilikom evidentiranja poslovnih promjena, česte promjene zakonskih regulativa u ovoj oblasti i potreba za prilagođavanjem istim, te niz potrebnih popratnih evidencija s ciljem izvještavanja nadležnih kontrolnih organa koje prepuštate nama.
Pored toga, tu smo za sva pitanja i savjete iz oblasti računovostva, finansija i poreza.