Nova uredba o naknadama troškova za službena putovanja

In Novosti by Chata

Nova uredba o naknadama troškova za službena putovanja objavljena je u Sl. novinama F BiH br.44 od 08.06.2016.godine. Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama.

Stavlja van snage sada već „staru „ uredbu koja je bila objavljena u Sl. novinama F BiH br.63/10, 9/11 i 80/11.

Izuzetno je važna jer je direktno vezana za odredbe iz dijela člana 14. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak u kom je između ostalog definisano da vrijedi za sve druge poreske obvznike.

Uredbu u cjelosti dostavljamo u prilogu.

Uredba o naknadama za sluzbena putovanja_44-16