Pitanja, odgovori, savjeti, smjernice

U novom Zakonu o porezu na dobit pominje se uvođenje novog obrasca za prijavu poreza po odbitku.
Obrazac će biti objavljen u sklopu pratećeg Pravilnika , a njega ministar finansija treba donijeti u roku od 6 mjeseci.
Do tada trebate koristiti stari obrazac P-OD za prijavu slučajeva u kojima se u skladu sa novim zakonom treba izvršiti prijava poreza po odbitku.
Član 107 stav 1. Pravilnika o PDV-u propisuje sadržaj porezne fakture i kaže da faktura mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: naziv, adresu i identifikacioni broj za indirektne poreze isporučioca,  mjesto i datum izdavanja fakture,  broj fakture,  datum isporuke , ime, naziv, adresu i kada postoji identifikacioni broj za indirektne poreze kupca,  trgovački naziv, vrstu, količinu i cijenu isporučenih dobara i obavljenih usluga,  pojedinačnu vrijednost dobara i usluga bez PDV-a,  ukupan iznos naknade bez PDV-a,  PDV stopu i ukupan iznos PDV-a,  ukupan iznos naknade uključujući PDV.
U skladu sa članom 55. Zakona o PDV-u knjižno odobrenje se izdaje u slučajevima kada:
– se roba vraća nakon ispostavljanja fakture;
– dobavljač dobara, odnosno davalac usluga nakon ispostavljanja fakture
odobri sniženje cijene ili popust; i
– kada dobavljač dobara, odnosno davalac usluga primi dodatnu uplatu za
isporučena dobra, odnosno izvršene usluge nakon ispostavljanja fakture.
Prema članu 49. zakona o porezu na dohodak mjesečne plaće se obračunavaju i u poreznim evidencijama iskazuju u bruto iznosu.
Mada u novom Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (Sl.novine F BiH br.91/15 od 27.11.2015.) nema izričito navedene ove odredbe ona proizilazi iz Zakona o unutrašnjoj trgovini član.25. stav.8.
Za primljene avanse prije isporuke dobara i usluga – avansno plaćanje primalac avansa izdaje tzv. „fakturu avans“ koja je osnov za obračun izlaznog poreza kod prodavca, a ulaznog kod kupca.
Primljeni avans predstavlja bruto naknadu iz koje se preračunatom stopom (14,5299%) izračunava PDV.
Ako je avans primljen u istom obračunskom periodu u kojem je obavljena i isporuka, tada se ne ispostavlja porezna faktura za avans, nego faktura za redovnu isporuku.
Porezna faktura se ispostavlja pri isporuci dobara, odnosno obavljanju usluga , a porezna faktura za avans se poništava (stornira).
Da, to je sada u Članu 43. novog Zakona o radu koji govori o vođenju obaveznih evidencija izričito propisano i piše da je :
– poslodavac je također dužan da vodi matičnu evidenciju o radnicima.
– svakodnevna obaveza vođenja evidencije o radnicima angažovanim na radu tj.„šihtarica“ čiji su obavezni sadržaji: podaci o početku i završetku radnog vremena, smjenama , te drugi podaci o o prisustvu radnika na radu,
Ali kaže se i da će sadržaj i način vođenja navednih evidencija propisati federalni ministar rada i socijalne politike posebnim Pravilnikom koji još nije objavljen.
Znači ne postoji trenutno obrazac za ovu svakodnevnu evidenciju tzv. „šihtaricu„ , a knjiga radnika može se kupiti u knjižarama.
Morate, u skladu sa novom uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem.
Ali kako se odredbe Zakona o računovodstvu ne odnose na vas , to striktno ne mora biti putem naloga za isplatu i naplatu i blagajničkih izvještaja kao kod pravnih lica, (mada je to po našem mišljenju najbolje za vas). Vi možete organizovati blagajničke evidencije na način koji sami odredite pod uslovom da svi podizanja i isplate gotovine budu uredno evidentirani i da pruže kontrolnim organima sveobuhvatnu informacijuo njenom kretanju.
Do kog želite , ali svaki iznos koji pređe limit definisan u Zakonu o porezu na dohodak i pratećem Pravilniku biće tretiran i oporeziv kao plaća.
Neoporezivi su svi iznosi koji u jednoj kalendarskoj godini ne pređu limit od 30% prosječne plaće F BiH po poslednjem objavljenom statističkom podatku u momentu isplate.
Osnivački ulog za doo – društvo sa ograničenom odgovornošću iznosi 1.000 KM, a za DD-dioničko društvo 50.000 KM.
Ne , ta obaveza je bila utvrđena članom 327. starog Zakona o privrednim društvima. U novom Zakonu u članovima 318.-319. uprava društva dužna je najkasnije osam dana od dana upisa osnivanja društva u registar društava, uspostaviti knjigu udjela.

Promjene u knjizi udjela, dužna je prijaviti za upis u registar društava.

Pošaljite nam upit

Podijelite stranicu

Ime i prezime

Vasa email adresa

Naslov

Vaše pitanje